Investeringsfondsloven § 5

 1. § 5
  Efter henlæggelsesårets udløb, men inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for henlæggelsesåret skal på særlig konto i et af de pengeinstitutter, der er nævnt i stk. 5, indsættes et beløb lig den foretagne henlæggelse. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan told- og skatteforvaltningen dog godkende investeringsfondshenlæggelsen, selv om indskud foretages for sent.
 2. Stk. 2.
  For skattepligtige personer, der skal føre regnskab i henhold til bogføringsloven eller skattekontrolloven, eller som uden at have pligt dertil fører et regnskab, der vedlægges selvangivelsen, skal indskuddet på særlig konto kun andrage 70 pct. af henlæggelsen til investeringsfond.
 3. Stk. 3.
  Indskud på særlig konto af kun 70 pct. af henlæggelsen er betinget af, at de pågældende regnskaber efter told- og skatteforvaltningens skøn kan danne grundlag for skatteansættelsen.
 4. Stk. 4.
  Den særlige konto betegnes »konto for investeringsfond« og skal bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse og eventuelle personnummer eller CIR-nummer samt om virksomhedens regnskabsår og om henlæggelsesåret.
 5. Stk. 5.
  Konto for investeringsfond kan oprettes i danske banker, sparekasser og andelskasser.
 6. Stk. 6.
  Indskud på en konto kan dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af fristen efter stk. 1 for at foretage indskud opfylder betingelserne i § 8 for at hæve beløb af samme størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter den skattepligtige skal afgive oplysninger og dokumentation for, at betingelserne i § 8 er opfyldt. Beløb, der er omfattet af 1. pkt., behandles efter reglerne om indskud.