Børnetilskudsloven
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Kapitel 1 Børnetilskud

 1. § 1
  Til børn under 18 år ydes børnetilskud efter reglerne i denne lov.
 1. § 2
  Ordinært børnetilskud udgør 3.692 kr. årlig for hvert barn. Det ydes:
  1. 1) når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger,
  2. 2) når begge eller kun den ene af indehaverne af forældremyndigheden er enlig og barnet opholder sig lige meget hos begge, medmindre barnet er tilmeldt folkeregistret hos den, der ikke er enlig,
  3. 3) når den ene ægtefælle er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder og den anden ægtefælle er enlig,
  4. 4) når begge et barns forældre modtager folkepension efter lov om social pension, eller
  5. 5) når folkepension til én eller begge af to forældre, der er berettigede til folkepension, ikke udbetales, fordi § 46 i lov om social pension finder anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Personer, der lever i et samlivsforhold, betragtes ikke som enlige ved ydelse af ordinært børnetilskud, jf. stk. 1, nr. 1-3.
 1. § 3
  Der ydes endvidere et ekstra børnetilskud, som udgør 3.360 kr. årlig, hvis der ydes ordinært børnetilskud efter § 2, nr. 1, nr. 2, eller nr. 3, og indehaveren af forældremyndigheden har barnet hos sig. Der ydes kun et ekstra børnetilskud uanset antallet af børn.
 1. § 4
  Der kan endvidere ydes et særligt børnetilskud efter reglerne i stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Der ydes 2 gange det særlige børnetilskud, jf. stk. 3, når ingen af barnets forældre lever.
 3. Stk. 3.
  Det særlige børnetilskud udgør 8.436 kr. årlig,
  1. 1) når faderskabet til barnet ikke er fastslået efter gældende regler,
  2. 2) når kun en af barnets forældre lever,
  3. 3) når barnet adopteres af en enlig person,
  4. 4) når en af eller begge barnets forældre modtager folkepension efter lov om social pension,
  5. 5) når folkepension til én eller begge af to forældre, der er berettigede til folkepension, ikke udbetales, fordi § 46 i lov om social pension finder anvendelse,
  6. 6) når der ifølge overenskomst med andre stater ikke er mulighed for at udfærdige bidragsresolution, der kan danne grundlag for forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
 4. Stk. 4.
  Der ydes 2 gange tillæg, jf. stk. 5, til det særlige børnetilskud, jf. stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Der ydes et tillæg, som udgør 1.260 kr. årligt, til det særlige børnetilskud, jf. stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, samt, når begge forældre modtager folkepension efter lov om social pension, nr. 4, og, når folkepension til én eller begge af to forældre, der er berettigede til folkepension, ikke udbetales, fordi § 46 i lov om social pension finder anvendelse, nr. 5.
 6. Stk. 6.
  Det samlede beløb, der ydes en familie som særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes efter stk. 7. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.
 7. Stk. 7.
  Nedsættelsen efter stk. 6 sker med 3 pct. af indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension, når dette overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder.
 8. Stk. 8.
  Det særlige børnetilskud, jf. stk. 6, fastsættes hvert kvartal på grundlag af den opgjorte indtægt.
 9. Stk. 9.
  Det særlige børnetilskud omregnes efter stk. 10, hvis de personlige forhold, som har betydning for det særlige børnetilskuds størrelse, ændres.
 10. Stk. 10.
  Omregning sker med virkning fra den 1. i kvartalet efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysninger om de ændrede forhold. Hvis oplysning om ændringer, jf. stk. 9, der medfører forhøjelse af det særlige børnetilskud, modtages af Udbetaling Danmark senere end tidspunktet for ændringen, omregnes det særlige børnetilskud med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for ændringen, dog højst for en periode på 3 måneder fra tidspunktet for modtagelsen af oplysningerne, jf. 1. pkt.
 11. Stk. 11.
  Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark modtager oplysninger, herunder i elektronisk form, der har betydning for den årlige fastsættelse og omberegning af det særlige børnetilskud.
 1. § 5
  Børnetilskud kan endvidere kun udbetales, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  1. 1) Barnet eller en af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet, har dansk indfødsret eller med hensyn til børnetilskud efter §§ 2-3 har haft fast bopæl her i landet i det seneste år og med hensyn til børnetilskud efter § 4 har haft fast bopæl her i landet i de seneste 3 år. En ret, der er erhvervet ved fast bopæl, bevares uanset senere fravær, når pågældende på ny får fast bopæl her. Betingelsen om dansk indfødsret gælder dog ikke for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.
  2. 2) Barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.
  3. 3) Barnet ikke har indgået ægteskab.
  4. 4) Barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler.
  5. 5) Den, der skal have børnetilskuddet udbetalt, har fast bopæl her i landet. Dette gælder dog ikke udbetaling af det særlige børnetilskud til en person, der har ret til at modtage pension efter lov om social pension i udlandet.
 2. Stk. 2.
  Retten til at modtage særligt børnetilskud for pensionister er betinget af, at der ikke efter lov om børns forsørgelse er fastsat eller kan fastsættes bidrag. Hvis det er pålagt en folkepensionist at betale bidrag efter den nævnte lov, ydes særligt børnetilskud dog til hel eller delvis dækning af pågældendes forpligtelse. Særligt børnetilskud kan også ydes til opfyldelse af en folkepensionists bidragsforpligtelse, når bidragsmodtageren og barnet opholder sig i udlandet.
 3. Stk. 3.
  Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der uanset stk. 1, nr. 2, udbetales børnetilskud. Hvis et barn er undervisningspligtigt efter folkeskoleloven, finder 1. pkt. ikke anvendelse, hvis der er tale om ulovligt skolefravær.
 4. Stk. 4.
  Vurderingen af, om betingelsen i stk. 1, nr. 2, er opfyldt, træffes på grundlag af oplysninger, der er modtaget efter § 8 i lov om en børne- og ungeydelse eller regler fastsat i medfør heraf.
 1. § 5 a
  Herudover er det en betingelse for ret til ydelser efter denne lov, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligt over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse i mindst 6 år her i riget inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører.
 2. Stk. 2.
  Hvis kravet i stk. 1 ikke er opfyldt, udbetales følgende forholdsmæssige andel af ydelsen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt:
  1. 1) Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 8,3 pct. af ydelsen.
  2. 2) Efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 16,7 pct. af ydelsen.
  3. 3) Efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen.
  4. 4) Efter 24 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 33,3 pct. af ydelsen.
  5. 5) Efter 30 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 41,7 pct. af ydelsen.
  6. 6) Efter 36 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 50,0 pct. af ydelsen.
  7. 7) Efter 42 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 58,3 pct. af ydelsen.
  8. 8) Efter 48 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 66,7 pct. af ydelsen.
  9. 9) Efter 54 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 75,0 pct. af ydelsen.
  10. 10) Efter 60 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 83,3 pct. af ydelsen.
  11. 11) Efter 66 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 91,7 pct. af ydelsen
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 gælder ikke for borgere fra EU, EØS eller Schweiz, i det omfang disse efter EU-retten er berettiget til ydelsen.
 4. Stk. 4.
  Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler for udbetaling samt dokumentation og beregning af perioder med bopæl og beskæftigelse her i riget i henhold til stk. 1 og 2.
 1. § 6
  Ordinært børnetilskud efter § 2, nr. 1-3, ekstra børnetilskud efter § 3 og særligt børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 1 og 6, samt § 5, stk. 2, 2. pkt., udbetales efter ansøgning herom.
 2. Stk. 2.
  Betingelserne for retten til at modtage børnetilskud skal være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet.

Kapitel 2 Udbetaling af børnetilskud

 1. § 7
  Børnetilskud tilkommer barnet eller børnene, jf. § 3, og udbetales kvartalsvis forud. Ydelsen udbetales kvartalsvis senest den 20. i kvartalets første måned.
 1. § 8
  Børnetilskud udbetales til moderen. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales børnetilskuddet til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til Udbetaling Danmark skal modtage tilskuddet.
 2. Stk. 2.
  Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales børnetilskud til ham. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børnetilskuddet til denne.
 3. Stk. 3.
  Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, kan børnetilskud efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.
 4. Stk. 4.
  Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales børnetilskud til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældrene, udbetales børnetilskud til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.
 5. Stk. 5.
  Er barnet i privat familiepleje, jf. § 78 i lov om social service, kan børnetilskud efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales børnetilskud i givet fald til plejemoderen.
 6. Stk. 6.
  Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan Udbetaling Danmark bestemme, at børnetilskuddet skal udbetales til barnet selv.
 7. Stk. 7.
  Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen, jf. § 2, nr. 3, kan børnetilskud efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne.
 1. § 9
  Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om udbetaling af børnetilskud til andre end de personer, der er nævnt i § 8, og om udbetaling af børnetilskud for kortere perioder end nævnt i § 7.
 1. § 10
  Børnetilskud udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet er erhvervet, og sidste gang for det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet ophører. Særligt børnetilskud, der skal ydes et barn efter en bidragsbetalers død, udbetales dog først fra udløbet af den periode, for hvilken der senest er udbetalt bidrag efter lov om børns forsørgelse.

Kapitel 2 a Flerbørnstilskud og adoptionstilskud

 1. § 10 a
  Til børn fra en flerbørnsfødsel, der har samme bopæl, udbetales til hvert barn ud over det første et beløb på 5.436 kr. årligt, indtil børnene fylder 7 år (flerbørnstilskud).
 2. Stk. 2.
  Flerbørnstilskud udbetales kvartalsvis forud, og reglerne i § 5, stk. 1, og § 6, stk. 2, samt §§ 8-10 finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af flerbørnstilskud.
 3. Stk. 3.
  Flerbørnstilskud efter stk. 1, jf. stk. 2, ydes tillige for adopterede, samtidigt fødte søskende. Uanset bestemmelserne i § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, erhverves retten til tilskuddet for børn, der har opholdstilladelse her i landet med henblik på adoption, dog når børnene får ophold hos den familie, der har dem i pleje med henblik på adoption.
 4. Stk. 4.
  Medmindre barnet eller en af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet, har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af flerbørnstilskud fast bopæl her i landet i 1 år.
 1. § 10 b
  Til forældre, der adopterer et udenlandsk barn, ydes der til udgifter i forbindelse med adoptionen et engangsbeløb på 31.332 kr. (adoptionstilskud). Det er en betingelse for at opnå adoptionstilskud, at barnet er formidlet af en af de organisationer, der er godkendt af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i medfør af § 30 i adoptionsloven.
 2. Stk. 2.
  Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark efter ansøgning, når det af den adoptionsundersøgende myndighed kan attesteres, at barnet er ankommet her til landet.
 3. Stk. 3.
  Medmindre en af adoptanterne har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af adoptionstilskud fast bopæl her i landet i 1 år.

Kapitel 2 b Børnetilskud til visse uddannelsessøgende

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende

 1. § 10 c
  Til forældre, der deltager i en uddannelse, som er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven, eller som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, udbetales efter ansøgning et tilskud på 5.000 kr. årligt, jf. dog stk. 2. En ansøgning efter 1. pkt. behandles først som en ansøgning om supplerende børnetilskud efter § 10 d, jf. § 10 f, stk. 1. I de i § 10 f, stk. 1 og 2, omhandlede tilfælde træffes der afgørelse om tilkendelse af eller afslag på tilskud efter 1. pkt., selv om ansøgningen er indgivet i henhold til § 10 d.
 2. Stk. 2.
  Der kan højst udbetales ét tilskud efter stk. 1 pr. forælder og højst ét tilskud pr. barn. Tilskud kan ikke udbetales til enlige forsørgere, der er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 1, i SU-loven. Hvis begge af to samlevende forældre er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 2, kan der kun udbetales tilskud for det andet barn. 2. og 3. pkt. gælder dog ikke for personer, som ikke modtager slutlån, selv om de er berettiget hertil. Reglerne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til tilskud efter stk. 1. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til tilskud.
 4. Stk. 4.
  Der er ikke ret til udbetaling af særligt børnetilskud efter stk. 1 for perioder, hvor ansøgeren modtager supplerende børnetilskud efter § 10 d.
 5. Stk. 5.
  Tilskud efter stk. 1 udbetales kvartalsvis forud senest den 20. i kvartalets første måned. Tilskuddet udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, hvori der er ansøgt herom, og sidste gang for det kvartal, i hvilket retten til tilskud ophører. Udgør tilskuddet for et kvartal mindre end 25 kr., udbetales det ikke.
 6. Stk. 6.
  Tilskud efter stk. 1 til en enlig forsørger nedsættes med 10 pct. af den del af ansøgerens aktuelle indtægt i et kalenderår, der overstiger 100.000 kr.
 7. Stk. 7.
  Bor barnet sammen med begge forældre, eller bor barnet kun sammen med den ene af forældrene, men denne er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, nedsættes tilskuddet efter stk. 1 med 10 pct. af den del af husstandens aktuelle indtægt i et kalenderår, der overstiger 150.000 kr. Ydes der to tilskud til samme husstand, fordeles nedsættelsen ligeligt på de to tilskud.
 8. Stk. 8.
  Den aktuelle indtægt består af
  1. 1) personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes ved beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og
  2. 2) aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.
 9. Stk. 9.
  Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at ansøgeren over for Udbetaling Danmark fremlægger dokumentation for de aktuelle indtægter og for deltagelse i en uddannelse, som berettiger til tilskud efter stk. 1.
 10. Stk. 10.
  Hvis den indtægt, der ligger til grund for beregning af tilskuddet, ændres med mere end 10 pct., omregnes tilskuddet for kalenderåret, og de kvartalsvise udbetalinger for den resterende del af kalenderåret reguleres, således at det samlede udbetalte tilskud for kalenderåret svarer til det beregnede tilskud på årsbasis.
 11. Stk. 11.
  Har en tilskudsberettiget haft en indtægtsfremgang, der bevirker, at det allerede udbetalte tilskud i kalenderåret overstiger det tilskud, ansøgeren herefter er berettiget til i kalenderåret, fradrages for meget udbetalt tilskud i det efterfølgende kalenderårs tilskud, uanset om tilskuddet udbetales efter § 10 c eller § 10 d. Er ansøgeren i det efterfølgende kalenderår ikke berettiget til tilskud efter § 10 c eller § 10 d, skal for meget udbetalt tilskud tilbagebetales.
 12. Stk. 12.
  Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 11.
 13. Stk. 13.
  Såfremt ret til tilskud indtræder, ophører eller forsørgelsesforholdene ændres inden for et kalenderår, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt for de kvartaler i året, hvor ansøger er berettiget til at få udbetalt tilskud på samme grundlag. Indtægten opgøres for de måneder af året, hvor ansøger er berettiget til tilskud på samme grundlag, hvorefter de således opgjorte indtægter omregnes forholdsvis til en årsindtægt.
 14. Stk. 14.
  De indtægtsgrænser, der er nævnt i stk. 6 og 7, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter regulering fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

 1. § 10 d
  Til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven, kan der efter ansøgning udbetales et supplerende børnetilskud i praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse.
 2. Stk. 2.
  Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud efter § 3, og forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.
 3. Stk. 3.
  Det er en betingelse for udbetaling af supplerende børnetilskud, at ansøgeren i forbindelse med ansøgningen fremlægger dokumentation for deltagelse i en uddannelse, som berettiger til supplerende børnetilskud, jf. stk. 1, dokumentation for tidspunktet for påbegyndelsen og afslutningen af den del af uddannelsen, hvor ansøgeren deltager i praktik- og skoleperioder, jf. stk. 1, og dokumentation for løn, skolepraktikydelse og øvrig indtægt, jf. § 10 e, stk. 3.
 4. Stk. 4.
  Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud efter stk. 1 pr. forælder uanset antallet af børn.
 5. Stk. 5.
  Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU.
 6. Stk. 6.
  Reglerne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende børnetilskud. Medmindre barnet eller ansøgeren har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af supplerende børnetilskud fast bopæl her i landet i 1 år.
 7. Stk. 7.
  Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.
 1. § 10 e
  Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt, jf. stk. 3. SU og aktuel indtægt opgøres på årsbasis.
 2. Stk. 2.
  Supplerende børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt, jf. stk. 3. SU og aktuel indtægt opgøres på årsbasis.
 3. Stk. 3.
  Ansøgerens aktuelle indtægt opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag. Endvidere tillægges aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.
 1. § 10 f
  Er det beregnede supplerende børnetilskud på årsbasis ved behandling af en ansøgning efter § 10 d mindre end det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c, stk. 1, er der ikke ret til supplerende børnetilskud, og ansøgningen skal behandles som en ansøgning om særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. § 10 c.
 2. Stk. 2.
  Er det beregnede supplerende børnetilskud på årsbasis i forbindelse med omregning af supplerende børnetilskud, jf. § 10 g, stk. 1 og 2, mindre end det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c, stk. 1, ophører retten til supplerende børnetilskud. Samtidig med at der træffes afgørelse om ophør af retten til supplerende børnetilskud efter 1. pkt., træffes der afgørelse om tilkendelse af eller afslag på særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. § 10 c, uanset om der er ansøgt herom.
 3. Stk. 3.
  Supplerende børnetilskud udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden med 1/12 af beløbet opgjort efter § 10 e, stk. 1 og 2. Supplerende børnetilskud udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvori der er ansøgt herom, og hvori betingelserne for udbetaling er opfyldt, og sidste gang for den måned, i hvilken retten til supplerende børnetilskud ophører. Er betingelserne for at modtage supplerende børnetilskud opfyldt med virkning fra den 1. i en måned, anses betingelserne for at være opfyldt i den foregående måned.
 1. § 10 g
  Ændres den indtægt, der ligger til grund for beregningen af supplerende børnetilskud, med mere end 10 pct., omregnes tilskuddet for kalenderåret, og de månedlige udbetalinger for den resterende del af kalenderåret reguleres, således at det samlede udbetalte supplerende børnetilskud for kalenderåret svarer til det beregnede tilskud på årsbasis.
 2. Stk. 2.
  Indtræder eller ophører ret til supplerende børnetilskud, eller ændres forsørgelsesforholdene inden for 1 kalenderår, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt for de måneder i året, hvor ansøger er berettiget til at få udbetalt supplerende børnetilskud på samme grundlag. Ved periodeopdeling efter 1. pkt. opgøres indtægten for de måneder af året, ansøger er berettiget til supplerende børnetilskud på samme grundlag, og omregnes forholdsvis til en årsindtægt. De månedlige udbetalinger for den resterende del af kalenderåret reguleres, således at det samlede udbetalte supplerende børnetilskud for kalenderåret svarer til summen af de enkelte perioders beregnede tilskud.
 3. Stk. 3.
  Afviger den faktiske indtægt med mere end 10 pct. fra den indtægt, der har været lagt til grund for beregning af supplerende børnetilskud i kalenderåret, skal det for meget eller for lidt udbetalte tilskud henholdsvis tilbagebetales og efterbetales, hvis beløbet er større end 100 kr. Ved efterreguleringen efter 1. pkt. finder reglerne om periodeopdeling i stk. 2 tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Ved tilbagebetalingskrav efter stk. 3, samt i tilfælde af at en omregning efter stk. 1 eller 2 bevirker, at det allerede udbetalte supplerende børnetilskud i kalenderåret overstiger det tilskud, ansøgeren herefter er berettiget til i kalenderåret, fradrages for meget udbetalt supplerende børnetilskud i det efterfølgende kalenderårs tilskud, uanset om tilskuddet udbetales efter § 10 c eller § 10 d. Er ansøgeren i det efterfølgende kalenderår ikke berettiget til tilskud efter § 10 c eller § 10 d, skal for meget udbetalt tilskud tilbagebetales.
 5. Stk. 5.
  Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt og henføring af indtægt til bestemte perioder efter stk. 1-3, herunder på grundlag af oplysninger fra indkomstregistret, forskudsregistreringen og årsopgørelsen. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om tilbagebetaling efter stk. 4, 2. pkt.

Kapitel 2 c Ophør af ret til tilskud efter loven

 1. § 10 h
  Udbetaling af tilskud efter §§ 2-4 og 10 a ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at det barn, som tilskuddet tilkommer, i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling af tilskud efter §§ 10 b-10 d ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at en forælder, som tilskuddet tilkommer, i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
 3. Stk. 3.
  Udbetalingen af tilskud ophører efter stk. 1 og 2 med virkning fra det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor politiet traf afgørelse. Udbetales tilskuddet månedsvis, ophører udbetalingen ved udgangen af den måned, hvor personen har fået inddraget sit pas.
 4. Stk. 4.
  Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af tilskuddet, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1 eller 2, hvis tilskuddet ikke er udbetalt til en anden, jf. §§ 8 og 9, og de øvrige betingelser for udbetaling af tilskuddet var opfyldt i perioden.
 5. Stk. 5.
  Er udbetalingen af børnetilskuddet ophørt efter stk. 1 eller 2, er det en betingelse for fornyet ret til udbetaling af børnetilskud, at den, som tilskuddet tilkommer, har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.
 1. § 10 i
  Der skal ske tilbagebetaling af børnetilskud efter §§ 2-4 og 10 a, som er udbetalt for perioder, hvor barnet ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor barnet ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.
 2. Stk. 2.
  Der skal ske tilbagebetaling af tilskud efter §§ 10 b-10 d, som er udbetalt for perioder, hvor forælderen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af tilskud for den periode, hvor barnet eller forælderen er dømt for overtrædelse af de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser.
 1. § 10 j
  Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for et barn eller en forælder, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager tilskud efter §§ 2-4 eller 10 a-10 d. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.
 2. Stk. 2.
  Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget tilskud efter §§ 2-4 eller 10 a-10 d.

Kapitel 3 Forskudsvis udbetaling af børnebidrag

 1. § 11
  Et bidrag til et barns underhold, der er fastsat efter lov om børns forsørgelse, kan, når det ikke betales på forfaldsdagen, udbetales af Udbetaling Danmark til den person, der er berettiget til at kræve bidraget fastsat efter § 18, stk. 2, i lov om børns forsørgelse.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling af bidrag sker efter ansøgning. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler om udbetalingen.
 3. Stk. 3.
  Det kan ved overenskomst med andre stater bestemmes, at et udenlandsk bidragsdokument, der i vedkommende land danner grundlag for retslig inddrivelse af et bidrag, kan sidestilles med et dansk bidragsdokument ved forskudsvis udbetaling af bidrag.
 1. § 12
  Bidrag kan udbetales forskudsvis for tiden, indtil et barn fylder 18 år.
 2. Stk. 2.
  Betingelserne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til adgangen til at få et bidrag udbetalt forskudsvis. Medmindre barnet eller en af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet, har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling fast bopæl her i landet i en sammenhængende periode af 3 år.
 3. Stk. 3.
  Det er endvidere en betingelse for retten til at få bidrag udbetalt forskudsvis, at forældrene ikke lever sammen.
 4. Stk. 4.
  Betingelserne for bidragsforskud skal være opfyldt på bidragets forfaldsdag.
 1. § 12 a
  Bidrag udbetales ikke forskudsvis til den person, der er berettiget til at kræve bidraget fastsat, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen deltager i aktiviteter i udlandet, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
 2. Stk. 2.
  Udbetalingen ophører efter stk. 1 med virkning fra den bidragsperiode, som følger efter den periode, hvor personen har fået inddraget sit pas.
 3. Stk. 3.
  Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af bidraget, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetalingen var opfyldt i perioden.
 4. Stk. 4.
  Har udbetaling af bidrag været ophørt efter stk. 1, genoptages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.
 1. § 12 b
  Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en bidragsmodtager, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om får udbetalt børnebidrag forskudsvis. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.
 1. § 13
  Søges bidrag udbetalt for tiden forud for bidragsdokumentets dato, kan bidrag udbetales i det omfang, betingelserne har været opfyldt på de forfaldsdage, der ville være indtrådt, hvis bidragsdokumentet havde foreligget ved bidragsperiodens begyndelse.
 1. § 14
  Bidrag kan kræves udbetalt forskudsvis med det beløb, der er fastsat efter lov om børns forsørgelse, dog højst med normalbidraget. Normalbidraget udgøres af summen af et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet svarer til det særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3. Tillægget svarer til det tillæg, der er fastsat efter § 4, stk. 5.
 1. § 15
  Særlige bidrag, som efter lov om børns forsørgelse er pålagt til udgifterne ved fødslen og moderens underhold før og efter fødslen, kan, når betingelserne i § 12 er opfyldt, udbetales forskudsvis af Udbetaling Danmark med indtil 483 kr. ved fødslen og 841 kr. pr. måned til moderens underhold før og efter fødslen.
 2. Stk. 2.
  Særlige bidrag, som efter lov om børns forsørgelse er pålagt i anledning af barnets dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse eller i anden særlig anledning, kan, når betingelserne i § 12 er opfyldt, udbetales forskudsvis af Udbetaling Danmark inden for den grænse, som statsforvaltningen fastsætter.
 1. § 16
  Når det skønnes at være bedst for barnet, kan bidraget udbetales for kortere perioder ad gangen end fastsat i bidragsdokumentet.
 1. § 17
  Retten til at kræve et bidrag udbetalt forskudsvis vedvarer til og med årsdagen for bidragets forfaldsdag.
 2. Stk. 2.
  Hvis barnet på det tidspunkt, da et bidrag kræves udbetalt forskudsvis, forsørges af det offentlige, eller dets forældre på dette tidspunkt samlever, kan bidrag kun udbetales for tiden indtil den offentlige forsørgelses begyndelse eller samlivets begyndelse.
 1. § 18
  Når et bidrag udbetales forskudsvis, indtræder Udbetaling Danmark i retten til at indkræve bidraget. Udbetaling Danmarks ret hertil forældes efter forældelsesloven, dog er forældelsesfristen 10 år.
 2. Stk. 2.
  Hvis bidragsbetaleren modtager kontanthjælp med forsørgersats, indtræder Udbetaling Danmark i retten til det beløb, bidragsbetalerens kommune efter § 96 a i lov om aktiv socialpolitik fradrager i den udbetalte hjælp.
 1. §§ 19-21
  (Ophævet)

Kapitel 4 Administration

 1. § 22
  Udbetaling Danmark træffer afgørelse og udbetaler ydelser efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 1. § 22 a
  En modtager af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. § 2, nr. 1-3, og § 3, skal én gang årligt bekræfte sin fortsatte status som enlig forsørger for at bevare retten til ydelsen.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks undersøgelse og vurdering af, om en modtager har status som enlig forsørger, og om modtagerens årlige bekræftelse efter stk. 1.
 1. § 23
  (Ophævet)
 1. § 24
  Den, der får udbetalt ydelser efter loven, har efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i sine forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af ydelserne.
 2. Stk. 2.
  Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget ydelser efter loven, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales.
 1. §§ 24 a-24 b
  (Ophævet)

Kapitel 5 Forskellige bestemmelser

 1. § 25
  Udgifter til ydelser efter loven afholdes af statskassen.
 1. § 25 a
  Ydelserne i §§ 2, 3, 4, 10 a, 10 b, 10 c og 15, stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
 2. Stk. 2.
  De beregnede tilskud afrundes, for så vidt angår tilskud efter §§ 2, 3, 10 a og 10 c, til det nærmeste med 4 delelige beløb i kroner, for så vidt angår de i § 4 nævnte særlige børnetilskud og tillægget efter § 4, stk. 5, til det nærmeste med 12 delelige beløb i kroner og, for så vidt angår de i § 10 b og § 15, stk. 1, nævnte ydelser, til det nærmeste beløb i kroner.
 3. Stk. 3.
  For normalbidraget, jf. § 14, omfatter reguleringen kun hele måneder og foretages på den følgende forfaldsdag for bidraget.
 1. § 25 b
  Personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., er berettiget til børnetilskud efter de regler, der gælder for modtagere af folkepension.
 1. § 26
  Efter overenskomster med andre stater kan ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætte regler om fravigelse af bestemmelser om indfødsret og bopæl.
 1. § 27
  Loven træder i kraft 1. juli 1987. Samtidig ophæves lov om børnetilskud og andre familieydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 29. november 1978.
 1. §§ 28-29
  (Ophævet)
 1. § 30
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.