Børnetilskudsloven § 11

  1. § 11
    Et bidrag til et barns underhold, der er fastsat efter lov om børns forsørgelse, kan, når det ikke betales på forfaldsdagen, udbetales af Udbetaling Danmark til den person, der er berettiget til at kræve bidraget fastsat efter § 18, stk. 2, i lov om børns forsørgelse.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling af bidrag sker efter ansøgning. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler om udbetalingen.
  3. Stk. 3.
    Det kan ved overenskomst med andre stater bestemmes, at et udenlandsk bidragsdokument, der i vedkommende land danner grundlag for retslig inddrivelse af et bidrag, kan sidestilles med et dansk bidragsdokument ved forskudsvis udbetaling af bidrag.