Adoptionsloven § 30

  1. § 30
    Social- og indenrigsministeren kan give en privat organisation tilladelse til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har bopæl i Danmark, når organisationen opfylder betingelserne i §§ 30 a og 30 b samt i de forskrifter, der er fastsat i medfør af § 30 c (adoptionsformidlende organisation).
  2. Stk. 2.
    En tilladelse til at virke som adoptionsformidlende organisation efter stk. 1 gives for en bestemt periode.