Arbejdsmiljøloven § 83

 1. § 83
  For overtrædelse af § 15, § 15 a, § 16, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, § 82, stk. 1, nr. 2 og 3, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.
 2. Stk. 2.
  Ved bødens udmåling finder § 82, stk. 2 og 4-6, tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  I det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren ikke pålægges bødeansvar, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om
  1. 1) anvendelse af personlige værnemidler,
  2. 2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,
  3. 3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,
  4. 4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller
  5. 5) certifikater til kran og gaffeltruck.