Vandløbsloven § 85

 1. § 85
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:
  1. 1) overtræder § 3, stk. 3, § 4, stk. 1 og 2, §§ 5, 6, 17, 18 og 21, § 27, stk. 1, 3 og 4, §§ 38, 47, 48 og 69, bestemmelser i regulativer, jf. § 12, bestemmelser efter § 36 a eller bestemmelser om vedligeholdelse af diger, sluser m.v. og om anlæggets benyttelse, herunder adgangsregler og ordensforskrifter i vedtægter, jf. § 40,
  2. 2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven,
  3. 3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven,
  4. 4) undlader at meddele oplysninger efter § 58,
  5. 5) modvirker adgang til en ejendom i strid med §§ 57 og 61,
  6. 6) undlader at give underretning eller træffe foranstaltninger som nævnt i § 60 c eller
  7. 7) forsætligt borttager, forvansker eller beskadiger afmærkninger, som foretages i forbindelse med arbejder og undersøgelser efter § 61.
 2. Stk. 2.
  I bestemmelser, der udfærdiges af miljøministeren i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.