Vandløbsloven § 57

  1. § 57
    Kommunalbestyrelsen, taksationsmyndighederne, miljøministeren, myndigheder eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget til at foretage undersøgelser eller udføre arbejder i øvrigt, har uden retskendelse ret til færdsel langs vandløbene. Ejeren og brugeren har ret til erstatning for skader herved, medmindre færdselen sker til fods eller i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, jf. dog § 28.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.
  3. Stk. 3.
    Legitimation skal forevises på forlangende.