Våbenloven §§ 3-5

 1. § 3
  Justitsministeren kan, såfremt han finder det påkrævet, påbyde, at enhver, der er i besiddelse af eller overdrager genstande, der omfattes af forbuddet i § 1, skal gøre anmeldelse derom efter nærmere af justitsministeren fastsatte regler.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser vedrørende opbevaringen af og rådigheden over de i § 1 nævnte genstande og stoffer, som er påkrævet af hensyn til sikkerheden.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:
  1. 1) Våbensamlinger,
  2. 2) våbenlagre og våbenbøger hos erhvervsdrivende med generel tilladelse som nævnt i § 4 b, stk. 1,
  3. 3) våbenbøger hos rederier,
  4. 4) krudtoplag hos personer og foreninger, der har tilladelse til at erhverve og besidde sortkrudt, fænghætter m.v.,
  5. 5) krudtoplag, arbejdslokaler og udstyr hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition,
  6. 6) lokaler, hvor de i lovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer, besidder eller anvender våben.
 4. Stk. 4.
  Beredskabsstyrelsen og politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører, udfører, opbevarer, forhandler eller på anden måde er i besiddelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og kan i forbindelse hermed for den pågældendes regning udtage prøver af sådanne eksplosivstoffer og underkaste disse en teknisk undersøgelse. I tilfælde, hvor prøveudtagningen sker hos en detailhandler, godtgør Beredskabsstyrelsen eller politiet detailhandleren indkøbsprisen og opkræver beløbet hos importøren eller fabrikanten.
 5. Stk. 5.
  Såfremt det under særlige omstændigheder er påkrævet af hensyn til den offentlige sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, skal afstås til det offentlige mod fuld erstatning eller deponeres. Inden der fastsættes sådanne bestemmelser vedrørende skytteforeninger, der kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser efter regler fastsat i henhold til § 2 c, stk. 1, skal der så vidt muligt forhandles med de organisationer, som skytteforeningerne hører under.
 6. Stk. 6.
  I tilfælde, hvor der skal ydes erstatning i anledning af foranstaltninger efter stk. 5, fastsættes erstatningen i mangel af mindelig overenskomst af en for hele landet nedsat vurderingskommission, bestående af 4 medlemmer, nemlig et af præsidenten for Københavns byret udpeget medlem af nævnte ret som formand og tre våbenkyndige medlemmer, hvoraf et udnævnes af justitsministeren, et udpeges af Dansk Handel & Service og et udpeges af Danmarks Jægerforbund. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 1. § 3 a
  Skydevåben og genstande omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i forbindelse med fremstillingen af våbnet m.v. forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Mærket skal placeres på våbnets ramme eller låsestol.
 2. Stk. 2.
  Et skydevåbens løb eller pibe, ramme, låsestol, slæde, tromle, bundstykke og lås skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Er delen for lille til at blive mærket i overensstemmelse hermed, skal den mærkes med et serienummer eller en alfanumerisk kode eller digital kode.
 3. Stk. 3.
  Mærket på skydevåben og genstande omfattet af stk. 1 og 2, der indføres fra et land uden for EU, skal tillige angive importland og importår. Er et våben m.v. ved indførslen fra et land uden for EU ikke mærket i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal våbnet m.v. af importøren forsynes med et sådant mærke. Mærkningskravene efter denne bestemmelse gælder ikke ved midlertidig indførsel, herunder transit.
 4. Stk. 4.
  Skydevåben og genstande omfattet af stk. 1 og 2, der overgår fra statslig ejendom til permanent civil brug, skal endvidere forsynes med et mærke, der angiver det land og den myndighed, der foretager overdragelsen. Mærkningen skal forestås af den myndighed, der overdrager våbnet m.v.
 5. Stk. 5.
  Ammunition til et skydevåben skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et mærke, der angiver ammunitionstype og -kaliber, fabrikantens navn og sendingens identifikationsnummer. Mærket skal placeres på hver pakke færdig ammunition.
 6. Stk. 6.
  Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1-5 nævnte bestemmelser.
 7. Stk. 7.
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om den i stk. 1-5 nævnte mærkning, herunder om udførelsen af denne mærkning.
 8. Stk. 8.
  Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at der skal foretages mærkning af de i § 1 nævnte våben m.v. ud over de i stk. 1-5 nævnte tilfælde, og om udførelsen af denne mærkning.
 1. § 3 b
  Det er forbudt at forvanske, ødelægge, ændre eller fjerne mærker, der er påført våben m.v. i henhold til § 3 a.
 1. § 4
  Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:
  1. 1) Stoffer, der kan anvendes til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte genstande.
  2. 2) Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.
  3. 3) Laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.
  4. 4) Slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lign.
 1. § 4 a
  Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod annoncering med salg af våben, som efter denne lov ikke må besiddes uden tilladelse. Dette gælder dog ikke jagt- og konkurrencevåben.
 1. § 4 b
  Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan efter ansøgning meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på erhvervsmæssig handel eller anden erhvervsmæssig virksomhed at erhverve og besidde de i § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, og § 4 nævnte genstande og peberspray.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af tilladelser efter stk. 1 og om registrering af de erhvervsdrivende.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår for godkendelse og registrering af våbenmæglere.
 1. § 4 c
  Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan efter ansøgning meddele rederier generel tilladelse til at benytte civile bevæbnede vagter om bord på lastskibe, der fører dansk flag.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren fastsætter bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af tilladelser efter stk. 1, herunder om ansøgningens form og indhold, krav til våben- og ammunitionstyper og opbevaringen heraf, krav om føring m.v. af en våbenbog, vagternes egnethed, rapportering i tilfælde af overfald eller angreb og tilladelsens gyldighedstid.
 1. § 4 d
  Justitsministeren kan fastsætte regler om en licensordning som nævnt i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan fastsætte regler, der begrænser eller forbyder tilgængeliggørelse, besiddelse og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som ikke er omfattet af bilag I til den forordning, der er nævnt i stk. 1. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der ikke er omfattet af bilag I og II til forordningen, er omfattet af bestemmelserne om indberetning af mistænkelige transaktioner, bortkomst og tyveri i forordningens artikel 9.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om opbevaring af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
 1. § 5
  Det er forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, fremstille, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.
 2. Stk. 2.
  Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b, også handlinger foretaget i udlandet.
 3. Stk. 3.
  Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, herunder om bord på dansk indregistreret fartøj, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.
 4. Stk. 4.
  Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke de i § 1, stk. 1, nr. 5, og § 4, nr. 1, nævnte genstande og stoffer.
 5. Stk. 5.
  Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1.