Straffeloven § 10 a

 1. § 10 a
  En person, over for hvem der uden for den danske stat er afsagt en straffedom, kan ikke retsforfølges her i landet for den samme handling, når dette er udelukket ifølge Danmarks internationale forpligtelser om anerkendelse af straffedommes retskraft.
 2. Stk. 2.
  I andre tilfælde kan en person, over for hvem der uden for den danske stat er afsagt en straffedom, ikke retsforfølges her i landet for den samme handling, hvis
  1. 1) personen er endeligt frifundet,
  2. 2) den idømte sanktion er fuldbyrdet, er under fuldbyrdelse eller er bortfaldet efter lovgivningen i domslandet eller
  3. 3) personen er fundet skyldig, uden at der er fastsat nogen sanktion.
 3. Stk. 3.
  Stk. 2 gælder ikke, når
  1. 1) den udenlandske straffedom vedrører handlinger, der
   1. a) anses for foretaget i den danske stat i medfør af § 9 eller § 9 a eller
   2. b) er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, eller § 8, nr. 1 eller 2,
  2. 2) retsforfølgning her i landet finder sted i medfør af retsplejelovens § 985 a eller
  3. 3) anerkendelse af den udenlandske straffedom vil være åbenbart uforenelig med danske retsprincipper.
 4. Stk. 4.
  I de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, kan retsforfølgning her i landet ikke ske, når retsforfølgning i domslandet er sket efter anmodning fra den danske anklagemyndighed.