Våbenloven § 2 c

  1. § 2 c
    Justitsministeren kan fastsætte regler om, at skytteforeninger under nærmere angivne organisationer kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er optaget på organisationernes skydeprogrammer.
  2. Stk. 2.
    Medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning på medlemsbeviset efter stk. 1, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende de skydevåben, der er nævnt i våbenpåtegningen, samt piber og låsestole til de nævnte skydevåben og ammunition samt aftagelige magasiner dertil.
  3. Stk. 3.
    De genstande, der er nævnt i stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.