Våbenloven § 4 b

  1. § 4 b
    Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan efter ansøgning meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på erhvervsmæssig handel eller anden erhvervsmæssig virksomhed at erhverve og besidde de i § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, og § 4 nævnte genstande og peberspray.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af tilladelser efter stk. 1 og om registrering af de erhvervsdrivende.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår for godkendelse og registrering af våbenmæglere.