Våbenloven § 3 a

 1. § 3 a
  Skydevåben og genstande omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i forbindelse med fremstillingen af våbnet m.v. forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Mærket skal placeres på våbnets ramme eller låsestol.
 2. Stk. 2.
  Et skydevåbens løb eller pibe, ramme, låsestol, slæde, tromle, bundstykke og lås skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Er delen for lille til at blive mærket i overensstemmelse hermed, skal den mærkes med et serienummer eller en alfanumerisk kode eller digital kode.
 3. Stk. 3.
  Mærket på skydevåben og genstande omfattet af stk. 1 og 2, der indføres fra et land uden for EU, skal tillige angive importland og importår. Er et våben m.v. ved indførslen fra et land uden for EU ikke mærket i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal våbnet m.v. af importøren forsynes med et sådant mærke. Mærkningskravene efter denne bestemmelse gælder ikke ved midlertidig indførsel, herunder transit.
 4. Stk. 4.
  Skydevåben og genstande omfattet af stk. 1 og 2, der overgår fra statslig ejendom til permanent civil brug, skal endvidere forsynes med et mærke, der angiver det land og den myndighed, der foretager overdragelsen. Mærkningen skal forestås af den myndighed, der overdrager våbnet m.v.
 5. Stk. 5.
  Ammunition til et skydevåben skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et mærke, der angiver ammunitionstype og -kaliber, fabrikantens navn og sendingens identifikationsnummer. Mærket skal placeres på hver pakke færdig ammunition.
 6. Stk. 6.
  Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1-5 nævnte bestemmelser.
 7. Stk. 7.
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om den i stk. 1-5 nævnte mærkning, herunder om udførelsen af denne mærkning.
 8. Stk. 8.
  Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at der skal foretages mærkning af de i § 1 nævnte våben m.v. ud over de i stk. 1-5 nævnte tilfælde, og om udførelsen af denne mærkning.