Våbenloven § 5

 1. § 5
  Det er forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, fremstille, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.
 2. Stk. 2.
  Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b, også handlinger foretaget i udlandet.
 3. Stk. 3.
  Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, herunder om bord på dansk indregistreret fartøj, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.
 4. Stk. 4.
  Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke de i § 1, stk. 1, nr. 5, og § 4, nr. 1, nævnte genstande og stoffer.
 5. Stk. 5.
  Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1.