Toldloven § 83

 1. § 83
  Varer, der smugles eller forsøges smuglet eller findes i forbindelse med undersøgelser efter § 24, samt varer, for hvilke der i strid med § 11, stk. 1-3, samt § 11 a, stk. 1, er unddraget eller søgt unddraget afgifter, tages i bevaring af told- og skatteforvaltningen eller af politiet på told- og skatteforvaltningens vegne. I øvrigt kan indsmuglede varer eller andre varer, med hensyn til hvilke told eller afgifter er unddraget eller søgt unddraget det offentlige, tages i bevaring eller beslaglægges af de nævnte myndigheder under iagttagelse af retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse.
 2. Stk. 2.
  likvide midler, som forefindes i forbindelse med told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 10 a, § 10 c, stk. 1 og 2, og § 10 d, stk. 1 og 3, eller artikel 3, 4 eller 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1672/EU af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, kan tilbageholdes af denne myndighed. Tilbageholdelse kan ske i op til 72 timer, hvis det må frygtes, at de omhandlede likvide midler stammer fra eller vil blive brugt til en overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning, der er undergivet offentlig påtale. Ved iværksættelse af tilbageholdelse finder retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse anvendelse med de ændringer, der følger af 1. og 2. pkt.
 3. Stk. 3.
  Når skyldige told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger er betalt, udleveres varer, der er taget i bevaring eller beslaglagt, under iagttagelse af de gældende almindelige indførselsforskrifter til den, hos hvem de er taget i bevaring eller beslaglagt, eller til en anden, der godtgør at være berettiget til varerne. Er varerne ikke afhentet inden 2 måneder efter udløbet af den måned, i hvilken sagen er endeligt afgjort, bortsælges de af told- og skatteforvaltningen ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under kontrol. Af det ved auktionen indkomne beløb dækkes først det offentliges omkostninger ved opbevaring og salg og derefter skyldige told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger. Et eventuelt overskud udbetales til ejeren, såfremt denne melder sig inden forløbet af 3 år efter auktionen og behørigt godtgør sin ejendomsret til de bortsolgte varer.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning forlænge den i stk. 3, 2. pkt., nævnte frist, dog højst til 1 år.
 5. Stk. 5.
  Med hensyn til sikring og inddrivelse af bødekrav og sagsomkostninger finder stk. 3 kun anvendelse med de begrænsninger, som er fastsat i straffelovens § 76 vedrørende konfiskation efter samme lovs § 75, stk. 2.