Toldloven § 75

  1. § 75
    Anvendelse af et dansk fartøj til erhvervsmæssigt smugleri af alkoholholdige varer til fremmede stater, som har ratificeret den i Helsingfors den 19. august 1925 undertegnede konvention om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer, medfører, medmindre forholdet er omfattet af straffelovens § 289, straf efter § 73. Straf pålægges ejeren, eventuelt rederen, befragteren af fartøjet og dettes fører, hvis disse vidste eller burde vide, at fartøjet blev anvendt til smugleri. Som smugleri anses også overlosning af varerne uden for de fremmede staters toldområder under omstændigheder, som gør det overvejende sandsynligt, at varerne agtes indsmuglet i et af disse områder. Fartøjet hæfter for forskyldte bøder.