Toldloven § 10 d

 1. § 10 d
  Passerer uledsagede likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU’s toldområde, kan told- og skatteforvaltningen kræve, at afsenderen eller modtageren af de uledsagede likvide midler eller en repræsentant for en af disse foretager en indberetningsangivelse til told- og skatteforvaltningen inden for en frist på 30 dage.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde de uledsagede likvide midler, indtil afsenderen, modtageren eller en repræsentant for en af disse foretager en indberetningsangivelse, jf. stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Konstaterer told- og skatteforvaltningen, at uledsagede likvide midler under den værdi, der er omhandlet i stk. 1, passerer ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU’s toldområde, og at der er indikationer på, at de uledsagede likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer told- og skatteforvaltningen denne oplysning og så vidt muligt de nærmere oplysninger, der er fastlagt efter stk. 6.
 4. Stk. 4.
  De oplysninger, der indberettes i medfør af stk. 1, indgives skriftligt eller elektronisk under anvendelse af en indberetningsblanket.
 5. Stk. 5.
  Er forpligtelsen til at indberette uledsagede likvide midler efter stk. 1 ikke er opfyldt, udarbejder told- og skatteforvaltningen på eget initiativ en skriftlig eller elektronisk angivelse, som så vidt muligt indeholder de påkrævede oplysninger, der er fastlagt efter stk. 6.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser for udformning og indhold af den i stk. 4 nævnte blanket.