Toldloven § 79

 1. § 79
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Undlader at give oplysninger, som told- og skatteforvaltningen kan afkræve den pågældende efter § 17, stk. 1, § 27, stk. 1, og § 62, stk. 1.
  2. 2) Undlader at efterkomme et i medfør af § 10 d, stk. 1, § 15, stk. 2, § 17, stk. 1 og 4, § 19, stk. 3, § 20, stk. 1-3 eller § 27, stk. 1, meddelt påbud.
  3. 3) Overtræder eller forsøger at overtræde § 10 c, stk. 1, § 18, § 19, stk. 1-3, § 20, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 27, stk. 2, § 28, stk. 3 og 5, og § 29, stk. 1, 3 og 4.
  4. 4) Overtræder eller forsøger at overtræde ordens- og kontrolforskrifter i de af EU udstedte forordninger på toldlovgivningens område.