Toldloven § 17

 1. § 17
  Virksomheder, der driver trafik med luftfartøjer og skibe, eller befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, herunder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning, samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til last, rum og gemmer. Told- og skatteforvaltningen kan uden retskendelse forlange påvisning, åbning eller afdækning af disse adgange.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan med samtykke fra trafikministeren bestemme, at havnemyndigheder og luftfartsmyndigheder skal underrette told- og skatteforvaltningen om de oplysninger, som havne- og luftfartsmyndigheder er i besiddelse af i forbindelse med skibes og luftfartøjers ankomst og afgang.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der stiller faciliteter til rådighed for de i stk. 1 nævnte virksomheder, har pligt til at stille samtlige de i stk. 1 nævnte oplysninger om skibes og luftfartøjers ankomst og afgang samt om besætning og passagerers identitet, som de er i besiddelse af, til rådighed for told- og skatteforvaltningen efter dennes anvisning.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der er nødvendige i henhold til stk. 1.