Toldloven § 62

  1. § 62
    I tilfælde, hvor en stat, der indrømmer toldpræference for varer, der er udført fra det danske toldområde til den pågældende stats område, ønsker iværksat en undersøgelse af rigtigheden af dokumenter vedrørende oprindelse, toldgodtgørelse og toldmæssig status for sådanne varer, samt i øvrigt i tilfælde, hvor der er fremkommet forhold, som giver rimelig grund til at iværksætte en sådan undersøgelse, kan told- og skatteforvaltningen afkræve en næringsdrivende oplysninger om forhold, der er af betydning for undersøgelsen. Told- og skatteforvaltningen kan ligeledes, i det omfang forholdene nødvendiggør det, efterse en næringsdrivendes forretningslokaler, regnskabsmateriale og korrespondance m.v. Dette gælder også virksomheder, der er beliggende i en frihavn i det danske toldområde.