Toldloven § 19

  1. § 19
    Luftfartøjer, der medbringer uberigtigede varer, må kun lande i og afgå fra lufthavne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldlufthavne). Skatteministeren kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldlufthavne. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder.
  2. Stk. 2.
    Skibe i erhvervsmæssig trafik mellem det danske toldområde og tredjelande samt skibe, der medbringer uberigtigede varer, må kun anløbe og afsejle fra havne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldhavne). Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldhavne. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder.
  3. Stk. 3.
    Told- og skatteforvaltningen bestemmer, hvor i havne og lufthavne landsætning af passagerer til det danske toldområde kan finde sted.