Lov om hold af slagtekyllinger § 21

 1. § 21
  Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der
  1. 1) overtræder § 4, stk. 1 eller 2, §§ 5 eller 6, § 8, stk. 1, eller § 9, stk. 1,1. pkt.,
  2. 2) anvender en højere maksimal belægningsgrad i et hus end tilladt efter §§ 7-7 c eller § 13,
  3. 3) undlader at efterkomme påbud efter §§ 11 eller 12,
  4. 4) tilsidesætter vilkår efter § 13, stk. 1,
  5. 5) undlader at yde fornøden bistand i henhold til § 16, stk. 1, eller
  6. 6) undlader at give oplysninger efter § 17, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af reglerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.