Lov om hold af slagtekyllinger § 16

  1. § 16
    Personer ansat i eller under Miljø- og Fødevareministeriet har, i det omfang udførelsen af de i denne lov nævnte kontrolopgaver kræver det, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til de rum eller bygninger, hvori der holdes slagtekyllinger eller forefindes anlæg til brug for produktionen. Det påhviler producenten af slagtekyllinger i de pågældende huse vederlagsfrit at yde fornøden bistand i forbindelse med udførelsen af kontrolopgaverne.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder om nødvendigt bistand hertil.