Lov om hold af slagtekyllinger § 12

 1. § 12
  Fødevarestyrelsen kan i følgende tilfælde meddele producenten påbud om at nedsætte den maksimale belægningsgrad af slagtekyllinger i et eller flere huse:
  1. 1) Hvis Fødevarestyrelsen konstaterer væsentlige eller gentagne velfærdsproblemer i et eller flere huse.
  2. 2) Hvis producenten ikke inden for en given frist efterkommer et påbud om at rette op på utilstrækkelige forhold efter § 11, 1. pkt.
  3. 3) Hvis producenten ikke udarbejder den i § 11, 2. pkt., nævnte redegørelse inden for den fastsatte frist.
  4. 4) Hvis producenten ikke gennemfører de i redegørelsen beskrevne tiltag inden for den i medfør af § 11, 3. pkt., fastsatte frist.
 2. Stk. 2.
  Producenten kan i almindelighed ikke påbydes at nedsætte sin belægning af slagtekyllinger til mindre end 25 kg levende kylling pr. m2 gulvareal.