Lov om hold af slagtekyllinger § 17

  1. § 17
    Det påhviler producenten efter anmodning vederlagsfrit at give de faktiske oplysninger vedrørende den pågældende slagtekyllingeproduktion, som er nødvendige for udførelsen af de i denne lov nævnte kontrolopgaver.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler herom.