Skovstøtteloven
Lov om tilskud til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i det private skovbrug

 1. § 1
  Landbrugsministeren kan i finansårene 1986 til 1988 yde tilskud af statskassen til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i det private skovbrug inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove.
 1. § 2
  Tilskud efter denne lov kan ydes til private ejere af skovejendomme, når den enkelte ejendoms samlede skovbevoksede areal ikke overstiger 50 ha.
 2. Stk. 2.
  Tilskud kan ikke ydes til foranstaltninger i de skove, der tilhører stat, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser.
 1. § 3
  Tilskuddet udgør indtil 100 pct. af den arbejdsløn, der medgår til det pågældende arbejdes udførelse.
 2. Stk. 2.
  Til den tilskudsberettigede lønudgift kan ikke medregnes lønudgifter til faste skovfunktionærer, ligesom der ikke kan beregnes vederlag for ejerens eget arbejde.
 3. Stk. 3.
  Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at arbejdet først påbegyndes, efter at tilsagn om tilskud er givet.
 4. Stk. 4.
  Såfremt der ydes tilskud efter denne lov til et arbejde, kan der ikke ydes støtte til det pågældende arbejde efter anden lovgivning.
 1. § 4
  Landbrugsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for tilskudsordningens gennemførelse og administration samt til at afholde de med ordningens administration forbundne omkostninger inden for lovens tilskudsramme.
 2. Stk. 2.
  Landbrugsministeren kan fastsætte forskrifter om kontrol og tilsyn med arbejder, hvortil der ydes tilskud.
 1. § 5
  Landbrugsministeren kan bemyndige jordbrugsdirektoratet til at træffe afgørelser efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Jordbrugsdirektoratets afgørelse efter stk. 1 kan påklages til landbrugsministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren.
 1. § 6
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
 1. § 7
  Landbrugsministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt.