Skovstøtteloven § 2

  1. § 2
    Tilskud efter denne lov kan ydes til private ejere af skovejendomme, når den enkelte ejendoms samlede skovbevoksede areal ikke overstiger 50 ha.
  2. Stk. 2.
    Tilskud kan ikke ydes til foranstaltninger i de skove, der tilhører stat, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser.