Skovstøtteloven § 3

 1. § 3
  Tilskuddet udgør indtil 100 pct. af den arbejdsløn, der medgår til det pågældende arbejdes udførelse.
 2. Stk. 2.
  Til den tilskudsberettigede lønudgift kan ikke medregnes lønudgifter til faste skovfunktionærer, ligesom der ikke kan beregnes vederlag for ejerens eget arbejde.
 3. Stk. 3.
  Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at arbejdet først påbegyndes, efter at tilsagn om tilskud er givet.
 4. Stk. 4.
  Såfremt der ydes tilskud efter denne lov til et arbejde, kan der ikke ydes støtte til det pågældende arbejde efter anden lovgivning.