Skovstøtteloven § 4

  1. § 4
    Landbrugsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for tilskudsordningens gennemførelse og administration samt til at afholde de med ordningens administration forbundne omkostninger inden for lovens tilskudsramme.
  2. Stk. 2.
    Landbrugsministeren kan fastsætte forskrifter om kontrol og tilsyn med arbejder, hvortil der ydes tilskud.