Skovstøtteloven § 5

  1. § 5
    Landbrugsministeren kan bemyndige jordbrugsdirektoratet til at træffe afgørelser efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Jordbrugsdirektoratets afgørelse efter stk. 1 kan påklages til landbrugsministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren.