Produktenergimærkningsloven
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v.

Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

 1. § 1
  Loven supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (energimærkningsforordningen).
 2. Stk. 2.
  Loven finder anvendelse på energirelaterede produkter, der bringes i omsætning på markedet eller tages i brug, og som er omfattet af energimærkningsforordningen eller de delegerede retsakter.

Kapitel 2 Tilsyn, kontrol m.v.

Tilsynsmyndighed, oplysningspligt m.v.

 1. § 2
  Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører tilsyn med, at energirelaterede produkter er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Får tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsyn efter stk. 1 tilstrækkeligt belæg for at antage, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med energimærkningsforordningen eller en delegeret retsakt eller regler fastsat i medfør af denne lov, underrettes leverandøren eller forhandleren hurtigst muligt herom.
 3. Stk. 3.
  Leverandøren skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af tilsynsmyndighedens tilsyn efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Forhandleren skal efter anmodning give tilsynsmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt.
 5. Stk. 5.
  Kunden skal efter anmodning give tilsynsmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt, når kunden er et selskab m.v. (juridisk person).
 6. Stk. 6.
  Tilsynsmyndigheden kan lægge resultater af tilsyn udført i andre EU/EØS-medlemslande til grund ved varetagelse af tilsyn efter stk. 1.

Udtagelse, måling, produktprøvning, kontrol m.v.

 1. § 3
  Leverandøren skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden udføre måling og produktprøvning af, om leverandørens energirelaterede produkter overholder kravene i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Leverandøren skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden lade energirelaterede produkter udtage til måling, produktprøvning og kontrol af en sagkyndig virksomhed eller en godkendt institution som nævnt i § 7, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Leverandøren skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden indlevere energirelaterede produkter til et anvist prøvningssted eller lade produkterne afprøve på fremstillings-, installations- eller salgsstedet eller andet relevant sted.
 4. Stk. 4.
  Leverandøren skal afholde udgifterne ved udtagelse, måling, produktprøvning og kontrol, jf. stk. 1-3, i tilfælde af manglende overholdelse af energimærkningsforordningen, de delegerede retsakter eller regler fastsat i medfør af loven.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om måling, produktprøvning og kontrol efter stk. 1-3. Ligeledes kan ministeren fastsætte nærmere regler om opgørelse af de udgifter, leverandøren skal afholde, jf. stk. 4.
 6. Stk. 6.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om kontrol af overholdelse af energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af loven, når energirelaterede produkter sælges ved fjernsalg, herunder salg via internettet.

Adgang til erhvervslokaler

 1. § 4
  Tilsynsmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til leverandørers og forhandleres erhvervslokaler med henblik på at kunne udtage energirelaterede produkter til måling og kontrol af, om disse er i overensstemmelse med krav i energimærkningsforordningen, de delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Politiet yder om nødvendigt tilsynsmyndigheden bistand til gennemførelsen af bestemmelserne om adgang i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan efter forhandlinger med tilsynsmyndigheden fastsætte regler om politiets bistand efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om tilsynsmyndighedens adgang til leverandørers og forhandleres erhvervslokaler, jf. stk. 1.

Forbud, påbud m.v.

 1. § 5
  Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at forhold vedrørende energirelaterede produkter, der strider mod energimærkningsforordningen, delegerede retsakter, loven eller regler fastsat i medfør af loven, bringes i orden inden for en angivet frist. Herunder kan ministeren påbyde, at forholdene bringes i orden straks.
 2. Stk. 2.
  Efterkommer en leverandør eller forhandler ikke et påbud efter stk. 1, kan tilsynsmyndigheden udstede forbud mod, at et energirelateret produkt bringes i omsætning eller tages i brug.
 3. Stk. 3.
  Efterkommer en leverandør ikke et påbud efter stk. 1, kan tilsynsmyndigheden tillige udstede påbud om, at den leverandør, der har bragt produktet i omsætning eller har taget det i brug, skal tage de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.
 4. Stk. 4.
  Tilsynsmyndigheden kan forbyde forhandlere at udstille, sælge eller udleje de produkter, der er omfattet af forbud og påbud efter stk. 2 og 3.
 5. Stk. 5.
  Tilsynsmyndigheden kan over for leverandøren udstede forbud mod, at et energirelateret produkt bringes i omsætning eller tages i brug, hvis leverandøren ikke overholder § 2, stk. 3, artikel 4, stk. 1, 2, 4 og 6, artikel 12, stk. 5 og 6, og artikel 20, stk. 3, i energimærkningsforordningen.
 6. Stk. 6.
  Efterkommer en leverandør ikke et påbud efter stk. 5, kan tilsynsmyndigheden tillige udstede påbud om, at den leverandør, der har bragt produktet i omsætning eller har taget det i brug, skal tage de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.

Kapitel 3 Administrative bestemmelser

Undtagelse for tekniske specifikationer m.v. fra indførelse i Lovtidende

 1. § 6
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger og produkter m.v., der henvises til i regler fastsat i medfør af loven, ikke indføres i Lovtidende.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysninger om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Delegation til andre statslige myndigheder, organer m.v.

 1. § 7
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bemyndige andre statslige myndigheder til at udøve nærmere angivne beføjelser, der i loven er tillagt energi-, forsynings- og klimaministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan bemyndige en sagkyndig institution, en organisation eller en virksomhed til at udøve nærmere angivne beføjelser vedrørende tilsyn og kontrol af energirelaterede produkter og til at udøve sekretariatsbistand til tilsynsmyndigheden. Institutionen m.v. kan ikke træffe afgørelse om adgang efter § 4, stk. 1, eller træffe afgørelse efter § 5.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren fører tilsyn med varetagelsen af opgaver, som efter stk. 2 er henlagt til en institution m.v.

Offentliggørelse

 1. § 8
  Tilsynsmyndigheden kan offentliggøre resultater af tilsyn og afgørelser truffet efter § 5, stk. 1-6.
 2. Stk. 2.
  Tilsynsmyndigheden kan videregive oplysninger om resultater af tilsyn til andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner m.v.
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af tilsynsresultater og afgørelser som nævnt i stk. 1. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1 samt regler om formen for offentliggørelse, herunder om, at offentliggørelse kan ske elektronisk, og om omfanget af materialet, der offentliggøres.

Offentlige incitamenter

 1. § 9
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om offentlige incitamenter vedrørende et energirelateret produkt omfattet af en relevant delegeret retsakt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentlige incitamenter rettes mod de to bedste energieffektivitetsklasser, som gælder for et væsentligt antal produkter. Ministeren kan dog i stedet fastsætte regler om, at offentlige incitamenter rettes mod bedre klasser, som er fastsat i den delegerede retsakt.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at der ved offentlige incitamenter efter stk. 1 kan fastsættes en højere ydeevne end grænseværdien for den højeste energieffektivitetsklasse.

Gennemførelse af EU-retsakter

 1. § 10
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om energimærkning af energirelaterede produkter.

Kapitel 4 Klage

 1. § 11
  Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden efter loven og efter regler fastsat i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser som nævnt i stk. 1 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage til Energiklagenævnet, herunder om opsættende virkning af klage og afskæring af klageadgang.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en myndighed under vedkommende ministerium, hvortil ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven, jf. § 7, ikke kan indbringes for vedkommende minister.

Kapitel 5 Straf

 1. § 12
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) som leverandør ikke overholder sine forpligtelser i henhold til energimærkningsforordningens artikel 3, stk. 1, 1. eller 3. pkt., eller stk. 2, 3, 4 eller 5,
  2. 2) som leverandør ikke overholder sin forpligtelse til at indlæse de nødvendige oplysninger i produktdatabasen i henhold til artikel 4, stk. 1 eller 2, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 6, 1. pkt., eller artikel 12, stk. 5, eller bilag I, stk. 1 eller stk. 3,
  3. 3) som forhandler ikke overholder sine forpligtelser i henhold til energimærkningsforordningens artikel 5,
  4. 4) som leverandør eller forhandler ikke overholder sine forpligtelser i henhold til energimærkningsforordningens artikel 6,
  5. 5) som leverandør undlader at afgive oplysninger, som vedkommende er forpligtet til at give efter § 2, stk. 3, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger,
  6. 6) som leverandør hindrer adgang til udtagelse af produkter, jf. § 4, stk. 1,
  7. 7) som forhandler eller kunde undlader at afgive oplysninger om, hvorfra et energirelateret produkt, som er omfattet af en delegeret retsakt, jf. § 2, stk. 4 og 5, er erhvervet,
  8. 8) som leverandør undlader at efterkomme anmodning om data i henhold til energimærkningsforordningens artikel 12, stk. 6,
  9. 9) som leverandør undlader at stille en elektronisk udgave af den tekniske dokumentation til rådighed inden for 10 dage efter anmodning herom i henhold til energimærkningsforordningens artikel 20, stk. 3, eller
  10. 10) som leverandør, forhandler eller kunde ikke efterkommer påbud eller forbud efter § 5.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i regler, der fastsættes i medfør af denne lov, fastsætte bødestraf for overtrædelse af disse regler.
 1. § 13
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.

 1. § 14
  Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder ikke for energirelaterede produkter, der er bragt i omsætning eller taget i brug før den 1. august 2017. For sådanne produkter finder de hidtil gældende regler anvendelse.
 3. Stk. 3.
  § 12 finder ikke anvendelse på overtrædelser af forordningen, der er begået inden lovens ikrafttræden, hvor omsætningen eller ibrugtagningen af produktet udgør overtrædelsen. For overtrædelser af lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, der er begået inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter ophæves.
 5. Stk. 5.
  Regler fastsat i medfør af lov nr. 455 af 18. maj 2011 forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Kapitel 7 Videreførelse af energimærkningslovens regler om transportmidler i færdselsloven

 1. § 15
  I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1557 af 19. december 2017 og senest ved § 1 i lov nr. 732 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer: