Produktenergimærkningsloven § 8

  1. § 8
    Tilsynsmyndigheden kan offentliggøre resultater af tilsyn og afgørelser truffet efter § 5, stk. 1-6.
  2. Stk. 2.
    Tilsynsmyndigheden kan videregive oplysninger om resultater af tilsyn til andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner m.v.
  3. Stk. 3.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af tilsynsresultater og afgørelser som nævnt i stk. 1. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1 samt regler om formen for offentliggørelse, herunder om, at offentliggørelse kan ske elektronisk, og om omfanget af materialet, der offentliggøres.