Produktenergimærkningsloven § 11

 1. § 11
  Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden efter loven og efter regler fastsat i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser som nævnt i stk. 1 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage til Energiklagenævnet, herunder om opsættende virkning af klage og afskæring af klageadgang.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en myndighed under vedkommende ministerium, hvortil ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven, jf. § 7, ikke kan indbringes for vedkommende minister.