Produktenergimærkningsloven § 5

 1. § 5
  Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at forhold vedrørende energirelaterede produkter, der strider mod energimærkningsforordningen, delegerede retsakter, loven eller regler fastsat i medfør af loven, bringes i orden inden for en angivet frist. Herunder kan ministeren påbyde, at forholdene bringes i orden straks.
 2. Stk. 2.
  Efterkommer en leverandør eller forhandler ikke et påbud efter stk. 1, kan tilsynsmyndigheden udstede forbud mod, at et energirelateret produkt bringes i omsætning eller tages i brug.
 3. Stk. 3.
  Efterkommer en leverandør ikke et påbud efter stk. 1, kan tilsynsmyndigheden tillige udstede påbud om, at den leverandør, der har bragt produktet i omsætning eller har taget det i brug, skal tage de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.
 4. Stk. 4.
  Tilsynsmyndigheden kan forbyde forhandlere at udstille, sælge eller udleje de produkter, der er omfattet af forbud og påbud efter stk. 2 og 3.
 5. Stk. 5.
  Tilsynsmyndigheden kan over for leverandøren udstede forbud mod, at et energirelateret produkt bringes i omsætning eller tages i brug, hvis leverandøren ikke overholder § 2, stk. 3, artikel 4, stk. 1, 2, 4 og 6, artikel 12, stk. 5 og 6, og artikel 20, stk. 3, i energimærkningsforordningen.
 6. Stk. 6.
  Efterkommer en leverandør ikke et påbud efter stk. 5, kan tilsynsmyndigheden tillige udstede påbud om, at den leverandør, der har bragt produktet i omsætning eller har taget det i brug, skal tage de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.