Produktenergimærkningsloven § 14

 1. § 14
  Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder ikke for energirelaterede produkter, der er bragt i omsætning eller taget i brug før den 1. august 2017. For sådanne produkter finder de hidtil gældende regler anvendelse.
 3. Stk. 3.
  § 12 finder ikke anvendelse på overtrædelser af forordningen, der er begået inden lovens ikrafttræden, hvor omsætningen eller ibrugtagningen af produktet udgør overtrædelsen. For overtrædelser af lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, der er begået inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter ophæves.
 5. Stk. 5.
  Regler fastsat i medfør af lov nr. 455 af 18. maj 2011 forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.