Produktenergimærkningsloven § 2

 1. § 2
  Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører tilsyn med, at energirelaterede produkter er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Får tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsyn efter stk. 1 tilstrækkeligt belæg for at antage, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med energimærkningsforordningen eller en delegeret retsakt eller regler fastsat i medfør af denne lov, underrettes leverandøren eller forhandleren hurtigst muligt herom.
 3. Stk. 3.
  Leverandøren skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af tilsynsmyndighedens tilsyn efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Forhandleren skal efter anmodning give tilsynsmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt.
 5. Stk. 5.
  Kunden skal efter anmodning give tilsynsmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt, når kunden er et selskab m.v. (juridisk person).
 6. Stk. 6.
  Tilsynsmyndigheden kan lægge resultater af tilsyn udført i andre EU/EØS-medlemslande til grund ved varetagelse af tilsyn efter stk. 1.