Moms- og lønsumsafgiftslåneloven
Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19

 1. § 1
  Virksomheder, der efter momslovens § 57, stk. 3, anvender kvartalet som afgiftsperiode, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens angivne afgiftstilsvar for fjerde kvartal 2019, der havde angivelsesfrist den 2. marts 2020, jf. dog § 5.
 1. § 2
  Virksomheder, der efter momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens angivne afgiftstilsvar for andet halvår 2019, der havde angivelsesfrist den 2. marts 2020, jf. dog § 5.
 1. § 3
  Virksomheder, der efter § 6 a i lov om afgift af lønsum m.v. foreløbigt skal opgøre og indbetale lønsumsafgift på grundlag af virksomhedens lønsum, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens angivne foreløbige opgørelse for opgørelsesperioden for første kvartal 2020, der havde opgørelsesfrist den 15. april 2020, jf. dog § 5.
 1. § 4
  Virksomheder, der efter § 6 b i lov om afgift af lønsum m.v. har angivet lønsumsafgift for indkomståret 2019, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til en fjerdedel af afgiften af overskuddet for indkomståret 2019, jf. dog § 5.
 1. § 5
  §§ 1-4 gælder ikke for virksomheder, der
  1. 1) er under konkursbehandling,
  2. 2) er under rekonstruktionsbehandling,
  3. 3) er under likvidation,
  4. 4) er under tvangsopløsning,
  5. 5) har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
  6. 6) inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
  7. 7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
  8. 8) i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,
  9. 9) ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte eller
  10. 10) er offentlige institutioner.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser om bevilling af lån efter denne lov kan ikke påklages.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afskæring af virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 9, fra at opnå lån efter §§ 1-4 og om indholdet af erklæringen fra en uafhængig, godkendt revisor efter stk. 1, nr. 8.
 1. § 6
  Udbetalte lån efter §§ 1-4 skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til skattekontoen.
 2. Stk. 2.
  Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal det lån, der er udbetalt vedrørende den ophørte eller inddragne registrering, tilbagebetales senest 14 dage efter registreringens ophør eller inddragelse. Opfylder en virksomhed i løbet af låneperioden ikke betingelserne i § 5, skal lånet dog tilbagebetales straks.
 1. § 7
  Anmodning om lån i henhold til §§ 1-4 skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni 2020.
 2. Stk. 2.
  Er anmodningen om udbetaling modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb omfattet af §§ 1-4 så vidt muligt 5 bankdage efter modtagelsen af anmodningen til virksomhedens nemkonto. Beløb omfattet af § 4 udbetales dog tidligst efter betalingsfristen for indkomståret 2019. Der ydes ikke rentegodtgørelse ved udbetaling efter 5 bankdage, jf. 1. pkt.
 3. Stk. 3.
  Kan told- og skatteforvaltningen på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af en anmodning om udbetaling af beløb omfattet af §§ 1-4, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Skønner told- og skatteforvaltningen, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for afgiftstab, kan udbetalingsfristen ligeledes afbrydes, indtil virksomhedens forhold er undersøgt.
 4. Stk. 4.
  Alene beløb, der er tilovers efter modregning med debetsaldoen på skattekontoen og med beløb, der efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 4, 4. pkt., er overgivet til inddrivelse, udbetales som lån efter §§ 1-4. Opkrævningslovens § 16 c, stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Overdragelser af krav omfattet af §§ 1-4 kan ikke overstige det beløb, der udbetales efter modregning, jf. stk. 4.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om undtagelser fra anmodningsfristen, anmodningens indhold og administration af anmodninger efter stk. 1.
 1. § 8
  Selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få fremrykket udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der i indkomståret 2019 straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Ligningslovens § 8 X, stk. 1, 2.-6. pkt., og stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Anmodning om fremrykket udbetaling efter stk. 1 skal indgives senest den 15. maj 2020 og skal vedlægges oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og som ved afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det pågældende indkomstår straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.
 3. Stk. 3.
  Anmodning om fremrykket udbetaling efter stk. 1 skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af erklæringen.
 4. Stk. 4.
  Ved opgørelsen og ved en eventuel efterfølgende afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for indkomståret 2019 skal årets underskud nedsættes med den del af underskuddet, hvoraf der anmodes om udbetaling efter stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen overfører det opgjorte beløb, der er opgjort efter stk. 1, til skattekontoen så vidt muligt senest den 30. juni 2020.
 6. Stk. 6.
  Ved udbetaling af skattekredit modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet.
 7. Stk. 7.
  Er der sket udbetaling med et større beløb, end ligningslovens § 8 X berettiger til, opkræves det for meget udbetalte beløb. Selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4, 3. pkt., og § 30 om opkrævning af restskat finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 9
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af beløb efter §§ 1-4 og 8.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at opnå større udbetalinger, end vedkommende er berettiget til efter §§ 1-4, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 10
  Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
 2. Stk. 2.
  Loven ophæves den 5. maj 2021.
 1. § 11
  I lov nr. 211 af 17. marts 2020 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. foretages følgende ændringer: