Moms- og lønsumsafgiftslåneloven § 5

 1. § 5
  §§ 1-4 gælder ikke for virksomheder, der
  1. 1) er under konkursbehandling,
  2. 2) er under rekonstruktionsbehandling,
  3. 3) er under likvidation,
  4. 4) er under tvangsopløsning,
  5. 5) har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
  6. 6) inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
  7. 7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
  8. 8) i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,
  9. 9) ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte eller
  10. 10) er offentlige institutioner.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser om bevilling af lån efter denne lov kan ikke påklages.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afskæring af virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 9, fra at opnå lån efter §§ 1-4 og om indholdet af erklæringen fra en uafhængig, godkendt revisor efter stk. 1, nr. 8.