Miljøskadeloven § 57

 1. § 57
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) undlader at efterkomme afgørelser efter loven,
  2. 2) undlader at underrette efter § 28,
  3. 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger efter § 28,
  4. 4) undlader at træffe foranstaltninger efter § 29 eller
  5. 5) modvirker adgangen til en ejendom, en lokalitet eller et transportmiddel i strid med § 34.
 2. Stk. 2.
  Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
  1. 1) voldt skade på naturen eller miljøet eller fremkaldt overhængende fare derfor eller
  2. 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
 3. Stk. 3.
  Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand kan straffen stige til fængsel indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.
 4. Stk. 4.
  I regler, der fastsættes efter §§ 44 og 45, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.