Miljøskadeloven § 44

 1. § 44
  Miljø- og fødevareministeren kan træffe afgørelse om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal tilvejebringe oplysninger til brug for vurderingen af forhold, der er omfattet af denne lov, inden for den enkelte kommunes eller regions område.
 2. Stk. 2.
  I afgørelser efter stk. 1 kan det bestemmes, at oplysningerne skal afgives i en bestemt form.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens og regionsrådets forpligtelser til at tilvejebringe oplysninger til brug for vurderingen af forhold, der er omfattet af denne lov, inden for den enkelte kommunes eller regions område og om, at oplysningerne skal afgives i en bestemt form.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministerens afgørelser efter stk. 1 og efter regler fastsat efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.