Miljøskadeloven § 34

  1. § 34
    Miljø- og fødevareministeren eller den, der er bemyndiget hertil af denne, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at føre tilsyn eller varetage andre opgaver efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov. Ministeren har herunder adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder myndigheder og personer, der af disse er bemyndiget hertil, bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.
  3. Stk. 3.
    Ved undersøgelser og tilsyn på ejendomme, lokaliteter og anlæg og i transportmidler skal indehavere og ansatte yde miljø- og fødevareministeren fornøden vejledning og hjælp.