Miljøskadeloven § 29

  1. § 29
    Den ansvarlige skal, i tilfælde af at en allerede indtrådt miljøskade forværres eller en overhængende fare for en miljøskade forøges eller udvikler sig til en miljøskade, straks træffe ethvert praktisk gennemførligt tiltag eller de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at forhindre eller begrænse forværringen eller forøgelsen.
  2. Stk. 2.
    Ved bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening finder § 34, jf. § 47 f, og § 35, jf. § 47 g, i lov om beskyttelse af havmiljøet anvendelse.