Landbrugsloven § 50

 1. § 50
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) overtræder § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., § 9, stk. 1 og 3, § 10, stk. 1-4, § 11, §§ 12-16, § 20, stk. 1, § 23, stk. 1-3, § 24, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, § 40, stk. 1 og 2, § 42 eller § 43, stk. 1,
  2. 2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse eller dispensation efter § 7, stk. 2-5, § 8, stk. 4, § 9, stk. 5, § 10, stk. 5, § 17, § 20, stk. 3, § 21, § 23, stk. 4, § 24, stk. 3-5, § 27, stk. 2, § 28, stk. 2, § 29, stk. 3, eller § 30, stk. 2 og 3, eller
  3. 3) undlader at efterkomme påbud efter § 9, stk. 4 og 6, eller § 41.
 2. Stk. 2.
  På samme måde straffes den, der
  1. 1) bevarer adkomst på en landbrugsejendom i strid med loven,
  2. 2) opretholder et forpagtningsforhold eller lejemål i strid med loven.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.