Landbrugsloven § 17

 1. § 17
  Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 12-16, når særlige forhold taler for det, herunder i de i stk. 2 nævnte tilfælde.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 12-16, når
  1. 1) erhvervelsen sker med henblik på en anvendelse som anført i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, og ejendommen kan påregnes udlagt til det pågældende formål i nær fremtid,
  2. 2) erhvervelsen sker i erhvervsøjemed med henblik på en ikkejordbrugsmæssig anvendelse, som i øvrigt må anses for ønskelig ud fra en almindelig samfundsmæssig vurdering,
  3. 3) erhvervelsen sker med henblik på særlige formål, herunder anvendelse til videnskabelige, undervisningsmæssige, almene sociale, sundhedsmæssige eller almene rekreative formål,
  4. 4) erhvervelsen sker i forbindelse med etablering af vådområder, naturgenopretning el. lign., eller
  5. 5) erhvervelsen sker med henblik på anvendelse af arealer til naturformål af almen samfundsmæssig karakter.