Landbrugsloven § 43

 1. § 43
  Et dokument om erhvervelse af adkomst på en landbrugsejendom i landzone skal tinglyses, inden 1 år efter at der er indgået bindende aftale om erhvervelsen. I tilfælde, hvor erhvervelsen kun kan ske med tilladelse, skal adkomstdokumentet tinglyses, inden 1 år efter at ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har meddelt tilladelse til erhvervelsen.
 2. Stk. 2.
  Hvis der ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om erhvervelse af adkomst på en landbrugsejendom i landzone eller ved anmeldelse til tinglysning af en forpagtningskontrakt vedrørende en landbrugsejendom ikke forevises tilladelse fra ministeren eller fornøden dokumentation for, at erhvervelsen eller forpagtningen kan ske uden tilladelse, sætter dommeren i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af tilladelse eller dokumentation. I de i § 22, stk. 2, omhandlede tilfælde skal der foreligge tilladelse fra kirkeministeren.
 3. Stk. 3.
  Vilkår, der er optaget i ministerens tilladelse, er ikke til hinder for dokumentets lysning uden frist.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler for den dokumentation, der skal forevises tinglysningsdommeren.