Landbrugsloven § 28

 1. § 28
  Forpagtning eller leje af en del af en landbrugsejendom kan ske for et tidsrum af højst 30 år, hvis
  1. 1) forpagtningsforholdet vedrører jorder, eventuelt med bygninger, der indgår i samdrift med en anden landbrugsejendom,
  2. 2) forpagtningsforholdet alene omfatter vedvarende græsarealer og naturarealer, som benyttes til græsning,
  3. 3) lejeforholdet alene omfatter arealer under 1000 m2, der skal anvendes til haveformål,
  4. 4) lejeforholdet alene vedrører avlsbygninger,
  5. 5) lejeforholdet alene vedrører beboelsesbygninger, eventuelt med tilhørende have el.lign., i det omfang beboelsen ikke er nødvendig for bedriften, eller
  6. 6) lejeforholdet alene vedrører et areal, der skal anvendes til opførelse af bygninger til jordbrugsmæssig produktion.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, når særlige forhold taler for det. Dispensation for et længere tidsrum end 30 år kan dog ikke meddeles.