Investeringsfondsloven § 3

 1. § 3
  Henlæggelser til investeringsfonds kan kun anvendes til forlods afskrivning på anskaffelsesudgifter vedrørende maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skibe til erhvervsmæssig brug, bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter afskrivningslovens § 14, og installationer, der tjener sådanne bygninger, og installationer, der anvendes erhvervsmæssigt, dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter samt immaterielle aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 40, stk. 1 og 2, bortset fra udbyttekontrakter, jf. nærmere § 7 og § 7 A. Det samme gælder, hvor de nævnte aktiver benyttes til forsøgs- eller forskningsvirksomhed, som er knyttet til den skattepligtiges erhverv.
 2. Stk. 2.
  Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til forlods afskrivning på maskiner, inventar og andre driftsmidler samt edb-software, der er omfattet af reglerne om straksafskrivning i afskrivningslovens § 6, stk. 1, såfremt den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted.
 3. Stk. 3.
  Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til forlods afskrivning på den aftalte eller beregnede anskaffelsessum for aktiver, der ikke er leveret eller fuldført, jf. dog § 3 A, stk. 6.
 4. Stk. 4.
  Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til forlods afskrivning på særlige installationer såsom centralvarmeanlæg, elevatorer og lign. i bygninger, der ikke kan gøres til genstand for skattemæssig afskrivning.
 5. Stk. 5.
  Overfører samlevende ægtefæller aktiver fra den ene ægtefælles erhvervsvirksomhed til anvendelse i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan den anden ægtefælle ikke benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på de overførte aktiver.
 6. Stk. 6.
  Har en ægtefælle i væsentligt omfang deltaget i driften af den anden ægtefælles eller begges erhvervsvirkskomhed, kan dennes investeringsfondshenlæggelser anvendes til forlods afskrivning på aktiver, der i det pågældende indkomstår anskaffes til virksomheden.
 7. Stk. 7.
  Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan henlæggelser til investeringsfonds ikke anvendes til forlods afskrivning på anskaffelsesudgifter vedrørende personbiler, der er indregistreret til privat personbefordring eller til udlejning uden fører.
 8. Stk. 8.
  (Ophævet)
 9. Stk. 9.
  Henlæggelser til investeringsfonds, der er foretaget af selskaber, foreninger, institutioner mv., der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan endvidere anvendes til dækning af afholdte udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, som er omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1. Det samme gælder fradragsberettigede udgifter til markedsføring, der er afholdt i forbindelse med eksport til udlandet. 1. og 2. punktum finder dog ikke anvendelse, i det omfang selskabet mv. i stedet vælger at fradrage udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller at fradrage udgifter til markedsføring ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler.