Investeringsfondsloven § 6

  1. § 6
    En henlæggelse til investeringsfond kan benyttes fra og med det indkomstår, der følger efter henlæggelsesåret.
  2. Stk. 2.
    Henlæggelsen skal være anvendt i sin helhed inden 6 år efter udløbet af henlæggelsesåret. Denne frist kan efter derom indgivet andragende i det enkelte tilfælde forlænges af told- og skatteforvaltningen, når den pågældende dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at anvendelse ikke har fundet sted inden fristens udløb.
  3. Stk. 3.
    Har en skattepligtig foretaget henlæggelse til investeringsfond for flere indkomstår, skal henlæggelsen vedrørende et givet indkomstår først kunne benyttes, når tidligere henlæggelser er benyttet fuldt ud.