Investeringsfondsloven § 7 A

 1. § 7 A
  Benyttelse af henlæggelser til forlods afskrivning ved bygning af skibe omfattet af § 3 A, stk. 6, kan foretages fra og med det indkomstår, hvor kontrakt om bygning af skibet er indgået, til og med det indkomstår, hvori levering finder sted, dog senest i 1990. § 7, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Forlods afskrivning skal foretages på byggesummen for de indkomstår, hvori beløbene hæves.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 medfører ingen ændring i grundlaget for beregningen af forskudsafskrivning på skibet. Den samlede forlods- og forskudsafskrivning kan dog ikke overstige 100 pct. af den aftalte byggesum eller af anskaffelsessummen, hvis denne er mindre end byggesummen.
 3. Stk. 3.
  Ophæves eller sælges retten i henhold til en kontrakt om bygning af et skib, hvortil der er benyttet henlæggelser i henhold til § 3 A, stk. 6, skal henlæggelser lig summen af de foretagne forlodsafskrivninger på skibet, jf. stk. 1 og 2, med tillæg af 3 pct. for hvert år fra henlæggelsesårenes udløb og indtil udløbet af de indkomstår, hvori midlerne er hævet, medregnes i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.
 4. Stk. 4.
  Henlæggelser benyttet til forlods afskrivning ved bygning af skibe omfattet af § 3 A, stk. 6, indgår ikke ved opgørelsen af en virksomheds afkastgrundlag efter virksomhedsskattelovens § 8 og ved opgørelsen af indskudskontoen efter samme lovs § 3.