Investeringsfondsloven § 7

  1. § 7
    Benyttelse af henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på et aktiv, jf. § 3, kan kun ske for det indkomstår, for hvilket skattemæssig afskrivning efter de i skattelovgivningen i øvrigt indeholdte regler første gang kan foretages på det pågældende aktiv. For de i § 3, stk. 9, nævnte udgifter kan henlæggelserne kun benyttes for det indkomstår, i hvilket udgiften er afholdt. Benytter selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på driftsmidler, som enten erhverves med henblik på udlejning, eller som allerede ved erhvervelsen er udlejet, kan benyttelsen uanset bestemmelsen i 1. pkt. kun ske for det indkomstår, hvori anskaffelsen har fundet sted.
  2. Stk. 2.
    Det forlods afskrevne beløb kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
  3. Stk. 3.
    Når henlæggelser til investeringsfonds er benyttet til forlods afskrivning på et aktiv, skal skattemæssig afskrivning på dette aktiv efter de i skattelovgivningen i øvrigt indeholdte regler kun kunne foretages på anskaffelsessummen med fradrag af det forlods afskrevne beløb. For installationer omfattet af afskrivningslovens § 15, stk. 3, udgør henlæggelsen det beløb, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, og henlæggelsen omregnes til den beregnede afskrivning, som anskaffelsessummen reduceres med.