Investeringsfondsloven § 3 A

 1. § 3 A
  Skattepligtige, der som kommanditister deltager i en virksomhed, kan ikke benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver, der omfattes af denne virksomhed. Det gælder dog ikke ved køb af skibe, der er omfattet af stk. 6.
 2. Stk. 2.
  Skattepligtige, der driver selvstændig skibsvirksomhed som bierhverv efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, kan ikke benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver, der omfattes af denne virksomhed. Det gælder dog ikke ved køb af skibe, der er omfattet af stk. 6.
 3. Stk. 3.
  Skattepligtige personer kan kun benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver i en virksomhed, såfremt den skattepligtige person i ikke uvæsentligt omfang deltager i driften af virksomheden, jf. dog stk. 7-10.
 4. Stk. 4.
  Kravet om, at den skattepligtige skal deltage i virksomheden med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang, gælder for det indkomstår, hvor henlæggelsen anvendes til forlods afskrivning, og for det følgende indkomstår. Bliver den skattepligtige uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller varigt nedsat funktionsevne efter, at midler er hævet og anvendt til forlods afskrivning, bortfalder kravet om personlig arbejdsindsats i den resterende del af perioden. Drives virksomheden af ægtefæller i forening, gælder reglen i 2. pkt., når en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Hvis kun en af ægtefællerne driver virksomheden, gælder 2. pkt., når denne ægtefælle bliver uarbejdsdygtig. Kravet om personlig arbejdsindsats bortfalder tilsvarende i tilfælde af den skattepligtiges eller dennes ægtefælles død eller konkurs samt ved virksomhedsophør.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan med virkning for indkomstårene til og med 1990 tillade, at kravet om personlig arbejdsindsats efter stk. 3 og 4 fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor og henlæggelse til investeringsfond er foretaget inden 17. maj 1983.
 6. Stk. 6.
  Selv om betingelserne i stk. 3, 1. pkt., ikke er opfyldt, kan henlæggelserne dog benyttes, når det beløb, der hæves fra investeringsfondskontoen, indbetales til bygning af skibe. Det er en betingelse, at indbetalingen foretages senest 1 måned efter, at beløbet er hævet fra kontoen. Det er endvidere en betingelse, at industriministeren har godkendt, at reglerne i dette stykke kan anvendes på det skibsbygningsprojekt, der er indgået kontrakt om.
 7. Stk. 7.
  Kravet i stk. 3 om personlig arbejdsindsats gælder ikke, såfremt
  1. 1) henlæggelserne til investeringsfonds anvendes til forlods afskrivning for indkomståret 1993 på anskaffelsesudgifter vedrørende aktiver som nævnt i § 3, stk. 1, jf. stk. 6, bortset fra skibe,
  2. 2) de anskaffede aktiver efter anskaffelsen befinder sig i Bornholms Kommune i mindst to år og
  3. 3) kontohaveren ikke inden for de første to år efter anskaffelsen afhænder det eller de anskaffede aktiver.
 8. Stk. 8.
  Kravet i stk. 3 om personlig arbejdsindsats gælder ej heller, såfremt
  1. 1) henlæggelserne til investeringsfonds anvendes til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på anskaffelsesudgifter vedrørende bygninger beliggende i Bornholms Kommune, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages, og særlige installationer i sådanne bygninger samt dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter i Bornholms Kommune, jf. § 3, stk. 1, 2 pkt., og
  2. 2) kontohaveren ikke inden for de første to år efter anskaffelsen afhænder den eller de anskaffede bygninger mv.
 9. Stk. 9.
  Kravet i stk. 3 om personlig arbejdsindsats gælder ej heller, jf. stk. 10, såfremt henlæggelserne til investeringsfonds anvendes til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på anskaffelsesudgifter vedrørende maskiner, inventar eller lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, til anbringelse og brug i følgende bygninger i Bornholms Kommune:
  1. 1) bygninger, hvor byggeriet er igangsat i indkomståret 1993 eller 1994 og færdigopført inden udgangen af sidstnævnte indkomstår, og
  2. 2) eksisterende bygninger, som inden for samme tidsrum undergives en betydelig ombygning, hvorved
   1. a) bygningen enten indrettes til anden anvendelse, eller
   2. b) ombygningsudgifterne udgør mindst halvdelen af, hvad udgiften til opførelse af en tilsvarende nybygning må antages at andrage.
 10. Stk. 10.
  Bortfald efter stk. 9 af kravet om personlig arbejdsindsats er betinget af, at de anskaffede driftsmidler efter anskaffelsen befinder sig i de i stk. 9 nævnte bygninger i mindst to år, og at kontohaveren ikke i samme tidsrum afhænder det eller de anskaffede driftsmidler.